Regulamin sprzedaży produktów i usług

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych słów, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów, a w szczególności książek, e-booków, nagrań video oraz audio;

2. Administrator – Katarzyna Urbaniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MUDITA, ul. Cztery Podkowy 9b/2b, 52-200 Wysoka, nip: 7262477971

4. Usługi Szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora 

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania ze strony www w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie www.katarzynaurbaniak.pl oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych i Produktów przez Administratora za pośrednictwem strony www.

2. Każda osoba składająca Zamówienie na stronie www jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia na stronie www Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Strony www poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną www to dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie strony www, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Strony www Administrator będzie publikował na stronie głównej Strony.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych bądź Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku “Dołączam i płacę” na stronie www.

2. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu.

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto.

4. Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.

6. Do zawarcia Umowy dojdzie w przypadku płatności przelewem, po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta w wysokości pełnej ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej bądź Produktu lub opłaty I raty podanej przez Klienta przy zgłoszeniu;

7. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie Usług Szkoleniowych i Produktów w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;

8. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę bądź produkt może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia przy jednoczesnym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę i podaniu niezbędnych danych w formularzu zakupowym w miejscu “DODATKOWE INFORMACJE’

§ 4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe oraz sprzedaje Produkty, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: www.katarzynaurbaniak.pl

2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych lub przez Platformę Zoom w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.

3. Sprzedaż Produktów polega na udostępnianiu Klientowi autorskich publikacji szkoleniowych w formie plików audio, plików tekstowych bądź plików video stanowiących własność Administratora i dostarczanych Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej;

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 6. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie www są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

§ 7. ZWROT i PRZERWANIE UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży Produktów i świadczenia Usług Szkoleniowych już rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

3. Zwrotu czy rezygnacji z usługi Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora kontakt@katarzynaurbaniak.pl

4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach strony www.katarzynaurbaniak.pl

6. Administrator ma prawo przerwać dostarczanie usługi Klientowi w przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności jakiejkolwiek raty w ustalonym na Formularzu Zamówienia terminie.

§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów na potrzeby realizacji oferty oraz w celu informowania o innych produktach i usługach, z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na https://katarzynaurbaniak.pl/polityka-prywatosci/

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§ 9. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@katarzynaurbaniak.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

18.06.2020, Wrocław